Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

W tygodniu poprzedzającym, chrzest należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka. Do przyjęcia zadań chrzestnego, wg Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK 874), może być dopuszczony ten, kto:

*jest wyznaczony przez rodziców dziecka

*ukończył 16 lat

*jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą

*jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej

*nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Osoba ochrzczona ale innego wyznania może być tylko świadkiem chrztu św.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty. W czasie Mszy świętej "chrzcielnej" należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka. Należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.

W naszej parafii sakrament chrztu św. udzielany jest w soboty po mszy św. wieczornej, lub w innym terminie uzgodnionym z Ks. Proboszczem.

Sakrament małżeństwa

 

Informacje dotyczące zawarcia małżeństwa konkordatowego we własnej parafii:

Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stale lub tymczasowe zamieszkanie (Kodeks Prawa Kanonicznego p. 1115). Tam też należy załatwiać sprawy przedślubne.

Wierni Kościoła Katolickiego w Polsce, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu z dn. 4 czerwca 1998, zawierając małżeństwo kanoniczne, mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych, zapewnionych w Konkordacie (art.10). Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się oboje do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu.

Do kancelarii należy przynieść:

 - Aktualne świadectwa chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące.
Na świadectwie winna znajdować się adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma należy w parafii bierzmowania uzyskać takie świadectwo) oraz, że nie ma przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa.

 - Dokument poświadczający ukończenie przygotowania przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w takim przygotowaniu.

 - Dowody osobiste.

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi. Zapowiedzi są głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Strona nie będąca z naszego terenu otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

Po spisaniu protokółu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do sakramentu pokuty. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, iż jest to spowiedź przedślubna. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do naszej kancelarii. Do kancelarii należy dostarczyć również aktualne (tj. którego, co najmniej, ostatni dzień ważności obejmuje dzień ślubu)"Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Zaświadczenie należy dostarczyć w trzech egzemplarzach. Zaświadczenie winno być sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. W terminie ustalonym z księdzem należy zgłosić się - razem ze świadkami - do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Dostarczyć należy też kartki świadczące o odbytej spowiedzi. Świadkiem ślubu może być osoba co najmniej osiemnastoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.
Po zakończeniu uroczystości ślubnej ksiądz błogosławiący przekaże nowożeńcom "Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa". W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa o fakcie tym zostanie powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też w razie załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych należy odbierać wypis z ksiąg cywilnych. W celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa należy odbierać w naszej kancelarii.
Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać licencję z parafii w której spisano protokół przedmałżeński na ślub w innym kościele.

 

 

Skrament namaszczenia chorych

W każdy I piątek miesiąca kapłani udają się do chorych z posługą sakramentalną.
Z okazji Dnia Chorych organizowana jest też specjalna msza św. podczas której udzielany jest ten sakrament wszystkim wiernym, którzy pragną go przyjąć, zwłaszcza starszym i chorym. W każdej chwili kapłani gotowi są udać się na wezwanie do chorego gdyby zachodziła taka konieczność. 

Zegar

Święta

Środa, IX Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni

Sonda

Czy podoba Ci się internetowa strona Parafii?

Tak

Nie


Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego